Drawing(4)Rökgasrening – Allmänt

Archemi har produkter och processer för att reducera NOx och Svavel i rökgaser. Utrustningen utgörs av lagertank, doseringsstation och doseringslansar. Installationen är enkel och befintliga öppningar kan i allmänhet användas. Archemi har en mobil anläggning för att kunna genomföra försök i full skala.

Testa hur mycket Du kan spara!

Renare atmosfär utan dyra ombyggnader

Jordens atmosfär sträcker sig 100 km ut i rymden. Merparten av det syre som är nödvändigt för allt levande på jorden finns dock bara i de 11 km (troposfären) som ligger närmast. Atmosfären består av ungefär 78 % kväve, 21 % syre och 1 % andra gaser. Det är alltså väsentligt för vår fortlevnad att balansen i atmosfären upprätthålls.

För att stimulera åtgärder som minskar utsläpp till atmosfären har man infört avgifter och skatter för olika utsläpp:

  • Avgiften för att släppa ut 1 kg NOx är 50 kronor.
  • Avgiften för att släppa ut 1 kg svavel är 30 kronor (vid oljeeldning).

Archemi har utvecklat kemikalier, Liminox och SOxRTI, som begränsar dessa utsläpp.

Kostnaden för att ta bort 1 kg NOx eller 1 kg svavel uppgår till 10-15 kronor.

Man får en renare atmosfär, samtidigt som en ekonomisk fördel uppkommer. Archemis system är anpassade för att enkelt kunna införas i alla anläggningar utan dyra ombyggnader.