Drawing(4)Rökgasrening – Sotning

Archemi har produkter och processer för att reducera NOx och Svavel i rökgaser. Utrustningen utgörs av lagertank, doseringsstation och doseringslansar. Installationen är enkel och befintliga öppningar kan i allmänhet användas. Archemi har en mobil anläggning för att kunna genomföra försök i full skala.

Testa hur mycket Du kan spara!

Bättre utbränning och inga beläggningar

I samband med förbränning uppkommer stoft. Stoftet utgörs av brända rester och aska. Askan har ofta en låg smältpunkt. Det skapar beläggningar på konvektionsytor och överhettartuber. Värmeöverföringen blir sämre.

Genom kemisk sotning med deSoto kan utbränningen förbättras och eliminera beläggningar.