Drawing(4)Rökgasrening – Kväveoxider

Archemi har produkter och processer för att reducera NOx och Svavel i rökgaser. Utrustningen utgörs av lagertank, doseringsstation och doseringslansar. Installationen är enkel och befintliga öppningar kan i allmänhet användas. Archemi har en mobil anläggning för att kunna genomföra försök i full skala.

Testa hur mycket Du kan spara!

Liminox reducerar kväveoxid till kvävgas och vatten

Vid förbränning bildas bland annat oxider av kväveämnen. Dessa har både en försurande och gödande miljöpåverkan. I Sverige har vi ett avgiftssystem för utsläpp av kväveoxider (NOx = summan av N2O, NO och NO2 ) i rökgaser. För varje kg NOx är avgiften 50 kr.

Idealisk reaktion mellan urea och kväveoxid

Archemi har en metod som på bygger på SNCR (Selective Non Catalytic Reduction). Metoden innebär att kväveoxid på kemisk väg reduceras till kvävgas och vatten. Reduktionen kan ske direkt i förbränningsrummet med hjälp urea eller ammoniak.

Archemis produkt Liminox är baserad på urea och kan erhållas med och utan additiv. Kostnaden per reducerat kg NOx ligger på 7 -15 kr. Additivet ger ca 20 % bättre reduktion.

Liminox är baserad på urea och är en effektiv kemikalie som är enkel att hantera. Liminox är oklassad. Lösningen injiceras med lansar direkt i förbränningsrummet, i ett område där temperaturen är omkring 850-900 ºC.

Archemi har en mobil doseringsstation med vilken vi enkelt utför prov i full skala.