Uppförandekod (Code of Conduct)

Vi vill skapa mervärde för våra kunder samtidigt som vi trivs med vår roll och skapar de bästa förutsättningar för en hållbar framtid. Vi bryr oss om människors levnadsvillkor och vår planet. Denna uppförandekod ska vara ett stöd att tänka igenom etiska frågor och fatta rätt beslut.

1. Mänskliga rättigheter och arbetsrätt
Archemi AB respekterar internationellt erkända standarder for mänskliga rättigheter samt svenska arbetsrättsliga regler och de gäller för alla våra anställda. Alla människors lika värde är en självklarhet. Vi tolererar inte kränkande särbehandling, mobbing, trakasserier eller diskriminering mot någon baserat på tex personens etnicitet, ålder, kön, sexuella läggning, religiös tillhörighet, politiska åsikter, funktionshinder, sjukdom, familjestatus, sociala ursprung.

Vi tolererar inte någon form av övergrepp så som sexuella trakasserier, våld, bestraffning eller missbruk av något slag. Vi tillåter inte tvångs- eller barnarbete. Vi tolererar inte köp av sexuella tjänster eller övriga aktiviteter som kan innebära stödjande av människohandel.

2. Arbetsrätt
Archemi vill att alla kommer hem säkert, varje dag – våra egna anställda, våra entreprenörer och leverantörer, liksom alla besökare på plats. Vårt mål är noll olyckor och vi arbetar varje dag mot det målet. Vi arbetar systematiskt och kontinuerligt med arbetsmiljö och brandskydd och alla medarbetare har ett arbetsmiljöansvar genom att tex följa rutiner, skyddsföreskrifter och påpeka risker och brister i arbetsmiljön för sin närmsta chef.

Vi respekterar våra anställdas rätt att organisera sig eller att välja att inte ansluta sig till föreningar och fackföreningar. Anställda har rätt att ha kollektiva förhandlingar.

3. Miljö
Archemi vill vara med och göra vår del i vårt gemensamma byggande av en förnybar och hållbar framtid, bland annat genom våra produkter, som fyller en funktion inom rökgasrening och vattenbehandling. Vår produkt Liminox tillverkas av råvaran urea, som är förnybar genom att den framställs ur luftens kvävgas (ca 80 % av luft består av kvävgas), och i samband med användningen, att reducera kväveoxider (NOx) i rökgaser, omvandlas urean tillbaka till kvävgas som går ut i luften och därmed har cirkeln slutits.

Vår interna produktion producerar inte utsläpp till luft och vatten, men externa stödprocesser tex transporter gör det. För att skydda biologisk mångfald, vårt klimat och jorden vill vi ständigt förbättra vår verksamhet och uppnå bättre miljöprestanda, skydda miljön, hushålla med resurser och energi, förebygga föroreningar samt ha en hög säkerhet och goda arbetsförhållanden.

4. Affärsprinciper och antikorruption
Archemis främsta tillgångar är våra engagerade medarbetare samt vårt starka produktkoncept inom rökgasrening och vattenbehandling med nära samarbete och service till kunderna. Genom långvariga relationer med kunder och leverantörer uppnås en kännedom om tekniska/ praktiska detaljer och det blir lättare att uppfylla varje kunds krav på funktion, speciella förhållanden och önskemål.

Vi ska bara engagera oss i sådan affärsverksamhet som överensstämmer med vår uppförandekod samt nationell- och internationell lagstiftning på de marknader vi är verksamma i. Vi åtar oss att efterleva internationella sanktioner som har utfärdats av Europeiska unionen eller Förenta Nationerna. Vi ska agera ansvarsfullt i affärsrelationer. Det innebär att agera och fatta beslut utan hänsyn till personlig vinning för oss eller våra närstående. Vi representerar inte/ ger inte gåvor och tar inte emot representation/ gåvor som är större än de belopp som fastställs som skäligt/ lämpligt av svensk skattelagstiftning. Vi strävar efter en sund konkurrens.

5. Arbetsmetoder/ Hur gör vi?
Frågor om mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö, kvalitet och affärsprinciper/ antikorruption är integrerade i vårt ISO-system, med tillhöriga rutiner, för att vi ska kunna arbeta systematiskt och kontinuerligt med dem. Självfallet ska vi också uppfylla lagkrav och andra bindande krav från våra kunder eller leverantörer.

Den som har upplevt en avvikelse, eller har en fråga att lyfta, ska skriva ner det i en QB 10.1 Avvikelser mm. som används för informationsspridning inom företaget och även delges ledningen.

Aktuella frågor angående arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, miljöfrågor eller kvalitetsfrågor diskuteras löpande vid behov på våra ledningsmöten och en årlig sammanställning ska göras. Vi ska tänka igenom våra inköp så att vi inte oavsiktligt bryter mot uppförandekoden. Om det skett en kränkning av uppförandekoden ska vi utreda, försöka åtgärda och förhindra att problemet upprepas.

 archemi-symb-rgb