Drawing(1)Vattenrening – Allmänt

Archemi har genom årens lopp upparbetat en betydande bank av erfarenheter. Vi kan hjälpa Dig med teoretiska studier, praktiska utvärderingar och undersökningar. Vi har utrustningar för att kunna genomföra försök i laboratorium och i full skala. Det ger Dig ett viktigt underlag för beslut när produkter och processer ska väljas. Bästa resultat kan erhållas till lägsta kostnad.

Underlättar avvattningen och undviker obehaglig lukt

Två tredjedelar av jordens yta är täckt av vatten men bara tre procent är sötvatten och endast en procent tillgängligt som färskvatten för oss människor och övrigt levande. Förbrukat vatten från samhällen och industrier innehåller salter, lösta organiska ämnen och partiklar. Genom olika processer är det möjligt att ta hand om föroreningarna. Vattnet kan därefter återföras till kretsloppet utan större belastning för miljön. Det bildade slammet från de fysikaliska, biologiska och kemiska reningsprocesserna måste dock behandlas för att kunna omhändertas.

Archemi arbetar med kemiska metoder anpassade till vattenrening och slambehandling, genom vilka kolloidala och suspenderade föroreningar elimineras. Det uppkomna slammet kan konditioneras, så att avvattningen underlättas och obehaglig lukt undviks.