Drawing(4)Rökgasrening – Svaveldioxid

Archemi har produkter och processer för att reducera NOx och Svavel i rökgaser. Utrustningen utgörs av lagertank, doseringsstation och doseringslansar. Installationen är enkel och befintliga öppningar kan i allmänhet användas. Archemi har en mobil anläggning för att kunna genomföra försök i full skala.

Testa hur mycket Du kan spara!

Archemis system reducerar svavel och minskar miljökostnaderna

I förbränningsolja finns mer eller mindre svavel. Vid förbränning bildas svaveldioxid, vilken ger ett surt nedfall. Svaveldioxidutsläpp medför en miljöavgift av 30 kr per kilo, som svavel räknat.

Genom Archemis system för reduktion med produkten SOxRTI binds svaveldioxiden på kemisk väg i ett stoft. SOxRTI, som är baserad på krita, injiceras som en slurry i närheten av brännarna och det bildade stoftet avskiljs i cyklon eller filter. Kostnaden för att reducera 1 kg svavel uppgår till mellan 10 och 15 kr.

Även vid annan förbränning kan emisionen av svavel minskas med hjälp av SOxRTI

Kalcium från kritan höjer smältpunkten på de salter som bildas i förbränningen. Askorna blir torrare och beläggningarna minskar. Kalcium minskar även problem med klorider.

Utrustningen är enkel att installera. Archemi har även en mobil doseringsstation med vilken försök i full skala enkelt kan genomföras.