Drawing(1)Vattenrening – Slambehandling

Archemi har genom årens lopp upparbetat en betydande bank av erfarenheter. Vi kan hjälpa Dig med teoretiska studier, praktiska utvärderingar och undersökningar. Vi har utrustningar för att kunna genomföra försök i laboratorium och i full skala. Det ger Dig ett viktigt underlag för beslut när produkter och processer ska väljas. Bästa resultat kan erhållas till lägsta kostnad.

PurFect ger mer ekonomisk avvattning av slammet

I våra reningsprocesser avskiljs ett slam som måste behandlas vidare. Med PurFect kan slammet konditioneras tillsammans med polyakrylamid för att ge en mera ekonomisk avvattning.

På grund av bristen på syre i det avskiljda slammet uppkommer ofta svavelväte. Detta är giftigt och korrosivt. Med PurFect kan svavelvätet bindas och eliminera problemen.